Geldstromen door de Hoge Mors

Meer met minder geld

Hoe kunnen we meer doen en meer bereiken met hetzelfde of minder geld? Deze vraag stond centraal in het project ‘Geldstromen door de Hoge Mors’. Samen met de gemeente Leiden en diverse instellingen heeft Geldstromen door de Wijk daarom de geldstromen door de buurt Hoge Mors in beeld gebracht. Niet voor het plaatje, al ziet dat er nog zo indrukwekkend uit, maar om met dat inzicht de geldstromen en het lokale vermogen van de buurt effectiever in te zetten en meer rendement te laten geven. De opdracht komt voort uit de Transformatieagenda 2016-2017, Leidse aanpak van de transformatie sociaal domein. We hebben ons daarom vooral gericht op de gemeentelijke geldstromen in het sociaal domein en geldstromen die daarmee in verband te brengen zijn.

De Hoge Mors

De gemeente Leiden heeft voor dit project de keuze gemaakt voor de buurt De Hoge Mors: een overzichtelijke buurt met 5000 inwoners, 2500 woningen een gemiddeld besteedbaar inkomen 10 procent onder het Leidse gemiddelde; niet de zwakste of meest problematische buurt van Leiden, maar wel een die de nodige aandacht vraagt vanwege onder meer de sociaaleconomische situatie, de leefbaarheid, de veiligheid in delen van de buurt en de ontwikkelingen rond het Diamantplein.

Onderzoeksgebied geldstromen door de Hoge Mors

Geldstromen in beeld

Doordat de gemeente op elementenniveau inzicht heeft gegeven in de begroting en jaarrekening van 2017 en de begrotingen van 2018-2022, konden in detail de geldstromen worden geïdentificeerd die voor de vraagstelling relevant waren. Dat gaf niet alleen inzicht in de samenstelling en de onderlinge samenhang, maar ook aanleiding tot vragen naar achterliggende doelen en omstandigheden. Daarmee was echter nog niet de slag naar de Hoge Mors gemaakt. Gemeentelijke begrotingen en jaarrekeningen zijn immers ingericht op functies, de verticale geldstroom, niet op wijken en buurten, waardoor geldstromen meer horizontaal zouden kunnen worden benaderd.

Om een getrouw beeld van de geldstromen door de Hoge Mors te krijgen is daarop met inzet van de gemeente de detailinformatie opgehaald van de werkelijke uitgaven en inkomsten, met name voor Werk en Inkomen en Maatschappelijke Ondersteuning. Voor relevante geldstromen die buiten de gemeente om lopen, zoals uitgaven en inkomsten in de zorg, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid zijn de geldstromen benaderd op basis van informatie uit openbare bestanden.

Geldstromen door de Hoge Mors

De geldstromen zijn verbeeld in een stroomdiagram. In het onderste deel zijn de geldstromen opgenomen die rechtstreeks naar de Hoge Mors te herleiden zijn. In het bovenste deel zijn de geldstromen opgenomen naar de belangrijkste gesubsidieerde instellingen. Dit zijn geldstromen op stedelijk niveau die voor een deel neerdalen in de Hoge Mors. Ook het Sociaal Wijkteam en het Jeugd- en Gezinsteam zijn hierin opgenomen.
Het beeld laat niet alleen zien hoe complex het geheel van geldstromen is (en dan nog maar voor een deel), het daagt vooral uit om de onderliggende doelen te duiden en op zoek te gaan naar mogelijkheden voor meer rendement. 

30 miljoen

Er gaat al gauw 30 miljoen door de Hoge Mors in het sociale domein. Voor een groot deel daarvan is de gemeente direct verantwoordelijk. Daarnaast liggen er verantwoordelijkheden bij het rijk en de zorgverzekeraars en bij instanties die in opdracht van de gemeente werken.

De grote complexiteit veroorzaakt informatieruis, organisatiefricties en transitiekosten. Er zijn veel eilandjes, de onderlinge communicatie is zwak en de administratieve last is hoog, kwam onder meer uit de gesprekken naar voren. Alles bij elkaar gaat het om veel collectief geld. Dat stroomt vooral verticaal (verkokerd) in plaats van horizontaal (verbindend). De Hoge Mors in zijn geheel ligt sociaaleconomisch onder het gemiddelde van Leiden, maar niet extreem, maar binnen de buurt de verschillen groot kunnen zijn. Nadere analyses, vooral ook op de kwalitatieve aspecten, zijn gemaakt voor Werk en Inkomen, Maatschappelijke Ondersteuning, Zorg en Welzijn.

Uitdagingen

Op grond hiervan zijn uitdagingen geformuleerd om tot een effectievere inzet van mensen en middelen te komen. Die uitdagingen zitten in het geheel van het systeem (maak het eenvoudiger, doeltreffender) en in de concrete aanpak en initiatieven in de buurt (meer mensen aan het werk, meer mensen gezond). En uiteraard is de combinatie daarvan, want voor initiatieven uit de buurt zijn soms systeemwijzigingen nodig, en omgekeerd kunnen systeemwijzigingen het eiogen initiatief stimuleren. Vraagstukken en opgaven op het gebied van werk, gezondheid, armoede, schulden, isolement en onderwijs en opleiding staan sterk met elkaar in relatie. De aanpak daarvan levert meer op als ook de inzet van mensen en middelen met elkaar in verband wordt gebracht.

Aan de slag op verschillende niveaus

Met een strategie ‘van onder naar boven’ zijn op verschillende niveaus mogelijke acties benoemd die op korte of langere termijn, met veel of weinig moeite en vooral in onderlinge combinatie kunnen bijdrage aan meer waarde voor de Hoge Mors. Belangrijk is daarmee vooral zelf aan de slag te gaan, samen met de andere betrokkenen binnen en buiten de buurt en met het beeld van de geldstromen voor ogen en in het achterhoofd.

Strategie en kansen inzet geldstromen

Zeggenschap over de Geldstromen door de School

Hoogste tijd voor een goed gesprek. Kom 15 mei naar Pakhuis de Zwijger en discussieer mee!

Jaarlijks geeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meer dan 10 miljard euro uit aan het basisonderwijs, maar slechts weinig mensen weten waar dat geld allemaal door en langs stroomt, vóór het terecht komt bij de leerling of de salarisstrook van de leerkracht. Vanaf 2021 krijgen ouders en leerkrachten via de medezeggenschapsraad meer te vertellen over de begroting van hun school. Hoe benutten zij die invloed goed? En wat hebben ouders en leerkrachten nodig om geïnformeerd mee te praten en mee te beslissen? Welke rol is er dan weggelegd voor de schoolleider, schoolbestuurder en de Raad van Toezicht en hoe is hun zicht op de geldstromen rondom de school?

Geldstromen door de School overzicht

Naar aanleiding van het onderzoek dat Geldstromen door de Wijk samen met Marije van den Berg van Democratie in Uitvoering, Ouders en Onderwijs, de gemeente Leiden en de schoolleiding van OBS Lucas van Leyden hebben uitgevoerd, organiseert Pakhuis de Zwijger daarom op woensdag 15 mei een goed gesprek voor iedereen die zeggenschap wil over geld in het basisonderwijs. Om je aan te melden, ga naar Pakhuis de Zwijger.

Helft onderwijsgeld komt niet in de klas terecht

Neem de school als uitgangspunt. Draai het systeem van onderwijsfinanciering om. En geef de school de zeggenschap over het geld en hoe zij dat wil besteden. Dat is de aanbeveling op grond van twee jaar onderzoek naar de geldstromen door de school.

Als je nadenkt over wat een basisschool is, dan zie je een leerkracht voor je, met leerlingen in een lokaal, een schoolplein en een conciërge. In wezen heel simpel. Zo zou het ook met het onderwijsgeld moeten zijn. Dat blijkt in werkelijkheid echter heel anders.

Ingewikkelde kluwen

In 2016 kwam Marije van den Berg van Democratie in Uitvoering naar Geldstromen door de Wijk met de vraag of we wilden meewerken aan een onderzoek naar de geldstromen door de school van haar kinderen. In eerste instantie om te kijken: wat kan er meer op onze school met hetzelfde geld? Samen met de schoolleiding, Ouders en Onderwijs en de gemeente Leiden gingen we aan de slag. Al gauw schreven we in onze zoektocht vele flappen vol en kwamen we langs allerlei stromen en stroompjes uiteindelijk bij OCW terecht. De geldstromen door de school bleken een ongelofelijk ingewikkelde kluwen.

Geldstromen door de School overzicht

10 cent verschuiven

We ontdekten ook: van elke euro die OCW aan het basisonderwijs uitgeeft, komt slechts 52 cent aan in de klas. Waar is dan die andere 48 cent van OCW gebleven? Tegen de stroom op kom je dan langs de directeur van de school, de bestuurder van de onderwijsstichting en de raad van toezicht, langs de organisatie voor passend onderwijs, het vervangingsfonds voor als een leraar ziek is, een aantal gemeentelijke afdelingen en nog een paar instellingen met een directie, een staf, een bestuur en een raad van toezicht. Daar zitten allemaal nuttige dingen tussen, maar je kunt je afvragen of daarvoor de helft van het geld nodig is. Kan dat niet efficiënter en kan er niet meer geld rechtstreeks naar de klas? Tien cent per euro verschuiven naar de klas betekent meer geld voor het onderwijs direct aan leerlingen. Daar kan een leerkracht heel wat mee doen: een hulp er bij, een nieuwe methode, laptops, al wat voor zijn leerlingen het beste is.

Geldstromen door de School werksessie 1Geldstromen uit de SchoolGeldstromen door de School werksessie 2

Begin bij de school

Alleen: de school kan nauwelijks over die verschuiving besluiten. Die keuzes worden buiten de school gemaakt, omdat de helft van het geld buiten de school al verdeeld en bestemd is. Volgens ons moet daarom de zeggenschap over onderwijsgeld bij de scholen komen. Scholen kunnen zelf, samen met ouders, prima keuzes maken over waar zij het geld aan moeten uitgeven, welke expertise ze moeten inhuren, waar ze slim kunnen samenwerken. En ze weten ook het beste welke uitgaven niet bijdragen aan de onderwijskwaliteit op hun school. Daarom zeggen we: keer het om, begin met de bekostiging van het onderwijs op de school en leg daar de zeggenschap neer.

Geldstromen door de School - werksessie 3Geldstromen door de School - oplossingenGeldstromen door de School bij OCW

Reuring

Over geld en onderwijs worden op dit moment heel wat discussies gevoerd. De Onderwijsraad, de Tweede Kamer, de Minister, de PO-Raad, de leraren, ouders, ze willen of moeten er allemaal wat over zeggen (en er ook wat over te zeggen hebben – wat een stapje verder gaat). Ons onderzoek heeft inmiddels ook wat stof doen opwaaien. We presenteerden het bij OCW, de Volkskrant wijdde er drie pagina’s aan en het gaat rond op de sociale media. Er is ook een website: Geldstromen door de School. Daar staan onze aanbevelingen, de uitkomst en de verantwoording van het onderzoek en filmpjes die het allemaal nog eens uitleggen. Wil je  die stroompjes en stromen zelf nalopen, dan kan dat via een link naar die ingewikkelde kluwen. Wil je zelf aan de slag met de geldstromen door jouw school, wil je met ons meedoen, heb je interessante informatie of wil je nog meer weten, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn nog lang niet klaar met de Geldstromen door de School.

 

Wat kost een leerling?

Grofweg 6.700 euro trekt de Rijksoverheid jaarlijks uit voor elke basisschoolleerling. Dat geld komt niet allemaal in de klas terecht. Waar blijft het dan?

Twee jaar geleden kwam Marije van den Berg van Democratie in Uitvoering naar Geldstromen door de Wijk met het idee om op zoek te gaan naar de geldstromen door de school. Dat werd een ware ontdekkingstocht door de lumpsumjungle.Geldstromen door de School

Lees er meer over in het artikel ‘Hoeveel kost een basisschoolleerling? in de Volkskrant en op de website van Geldstromen door de School.

Vacature voor ondernemende stagiair / trainee

Geldstromen door de Wijk stimuleert door inzicht te geven in geldstromen en lokaal vermogen bewoners, wijkondernemers, bedrijven, instellingen en overheid om meer waarde te creëren voor hun wijk, buurt of dorp.

Wij zoeken voor een periode van een half jaar, voor ca. 16 uur per week

een ondernemende stagiair / trainee

die mee wil bouwen aan onze benadering, gereedschapskist en databestanden.

 • Vind je ook dat we met minder geld meer kunnen bereiken;
 • Ben je nieuwsgierig, initiatiefrijk, creatief en op zoek naar hoe het anders kan;
 • Kijk je over grenzen heen en weet je verbanden te leggen tussen verschillende werelden;
 • Duik je graag in de cijfers en data en kom je boven met heldere analyses en presentaties;
 • Heb je handigheid in presentatiemiddelen, databestanden, ict en wordpress;
 • Ben je een teamspeler die zelfstandig aan de slag kan, zich makkelijk aanpast en weet van doorzetten;
 • Voel je je aangetrokken tot de wijkeconomie, de geldstromen en de daarbij betrokken actoren en processen;
 • Heb je een commerciële instelling en kun je zaken goed overbrengen;
 • Ben je pas afgestudeerd of in de laatste fase van je studie sociale geografie, bedrijfskunde, bestuurskunde, economie, planologie, sociologie, politicologie of aanverwante richting aan HBO of universiteit;
 • En woon je bij voorkeur in (de nabijheid van) Utrecht
 • Kortom, denk je: bovenstaande past precies bij mij (of bijna) en daar wil ik me graag voor inzetten;

Stuur dan je cv en motivatie, liefst met een kort filmpje en referenties aan sollicitatie@geldstromendoordewijk.nl

Op www.geldstromendoordewijk.nl vind je meer informatie over wie we zijn, wat we doen en waarvoor we staan.

Heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Pieter Buisman, e-mail: info@geldstromendoordewijk.nl, telefoon: 06 54 24 51 00

Stuur je reactie naar sollicitatie@geldstromendoordewijk.nl

Download hier de pdf van deze vacature

Gemeenschapskracht – somewhere vs anywhere

Op 17 mei 2018 werd in Stadion Galgenwaard de Eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht gehouden. Met deze dialoog wordt beoogd dat de vele initiatieven vanuit wijken, buurten en dorpen zich zelf en elkaar kunnen versterken. ‘Gemeenschapskracht’ in het kwadraat zou je kunne zeggen. Dat dat niet alleen kracht vergt van onderop, maar ook verandering aan de bovenkant zal duidelijk zijn. Geldstromen door de Wijk-partner Nathan Rozema was vanuit Krachtstation Kanaleneiland als een van de key-notes uitgenodigd om de spanning tussen ‘van onderop’ en ‘van bovenaf’ voor het voetlicht te brengen. Of beter de ‘Uitdagingen voor de systeemwereld’ om die Gemeenschapskracht effectief te laten werken.

Anywhere vs somewhere

Een van de grote hobbels is dat men elkaars taal niet spreekt: het zijn letterlijk twee totaal verschillende werelden die eerder naast elkaar dan met elkaar bewegen. Die tweedeling zien we in allerlei delen van de samenleving toenemen. En de oorzaken daarvan zitten diep. De schrijver Davis Goodhart typeert dat in zijn best-seller ‘The road tot somewhere‘ in een scheiding tussen mensen die zich ‘anywhere‘ kunnen ontwikkelen en degenen die zich ‘somewhere‘ voelen achtergelaten. In de systeemwereld heersen ‘anywheres‘: zij zullen veel meer de taal en de cultuur van de ‘somewheres‘ moeten leren spreken om tot een echte dialoog te komen. Waar het op deze Eerste Nationale Dialoog natuurlijk om te doen is.

Er is structureel meer aandacht en inzet nodig voor de onderkant van de samenleving en vooral om deze niet alleen sociaal, maar ook economisch te versterken. Meer werk door de wijk dus. Maak van burgerparticipatie een verdienmodel, dan wordt het echt duurzaam. En doorbreek de arrogantie van kennis en macht: in de wijken zit veel meer talent, kracht en ondernemerschap dan wij denken. Een aantal voorbeelden laat zien hoe vertekend, maar ook hoe zelfgenoegzaam het wereldbeeld van de ‘anywheres‘ is.

Wat te doen? Inderdaad DOEN!

 • Laat mensen niet alleen eigen verantwoordelijkheid nemen, maar geef hun ook zelfbeschikking over de middelen: het een kan niet zonder het ander;
 • Doorzie en doorbreek de paradox van de schaal: doe klein wat klein kan, doe groot wat groot moet; klein en groot, lokaal initiatief en systeemwereld kunnen niet zonder elkaar, ze hebben elkaar hard nodig, maar wel in een goede samenwerking die zijn basis vindt in de unieke eigen kracht;
 • Focus daarom op de onderscheidende kwaliteit van de eigen organisatie; waarin is jouw organisatie uniek en kan niemand beter?; vooral de systeemwereld kan veel kaf van zich schudden; dat scheelt niet alleen veel geld; het verhoogt ook de werkvreugde.

Zet op basis hiervan je strategie uit, ga aan de slag, heb veel geduld en doorzettingsvermogen en ga altijd uit van een verdienmodel. Zorg dat de geldstromen naar je toekomen!

Voor de presentatie van Nathan Rozema klik hier. Voor een impressie van zijn betoog en de gehele manifestatie kijk naar dit filmpje.

Voor wie zich hierin verder wil verdiepen, lees:

 

Stadscoöperatie Samen030 opgericht

Sociaal makelaarschap door en voor de buurt

Vijf buurt- en wijkorganisaties in de stad Utrecht hebben het initiatief genomen tot bundeling van krachten in de Stadscoöperatie SAMEN030. Met deze stadscoöperatie willen zij in gezamenlijkheid het sociaal makelaarschap in heel Utrecht kunnen organiseren. Dit onder ‘eigenaarschap’ van inwoners zelf, via buurt- en wijkinitiatieven/-organisaties. Inwoners zijn zelf, in samenwerking met wijkpartners, verantwoordelijk voor het ‘meedoen’ van mensen in Utrecht en voor het bevorderen van hun gezondheid en welzijn in de breedste zin van het woord.

Geldstromen door de Wijk-partner Nathan Rozema is vanuit Krachtstation Kanaleneiland een van de initiatiefnemers. De andere initiatiefnemers zijn de BuurtWerkKamer Coöperatie, Stichting Wijkinformatiepunt Utrecht, Power by Peers en Zorgbelang Gelderland | Utrecht.

Alle bij de stadscoöperatie aangesloten wijk- en buurtorganisaties voeren in de eigen buurt of wijk het sociaal makelaarschap uit, samen met andere inwoners en wijkpartners. Daar waar nog geen buurt- of wijkorganisaties actief zijn, is de stadscoöperatie aan zet, totdat er een buurt- of wijkorganisatie door inwoners is opgericht. Nieuwe en bestaande buurtorganisaties kunnen zich aansluiten.

Meer rendement: in geld én zingeving

Gemeenschapskracht is wat hen bindt: de positieve energie die vrij komt als mensen elkaar helpen om steeds meer doelen beter te bereiken door hun talenten en middelen te delen. Inwoners zijn in hun wijk betrokken en ervaringsdeskundig hulppotentieel voor andere inwoners, professionals en gemeente en dat levert heel veel zingeving én rendement op. De ‘beweging naar voren’ lukt ons inziens alleen door de inzet en waardering van gemeenschapskracht.

Voor het sociaal makelaarschap in de de wijken en buurten loopt een uitvraag van de gemeente Utrecht. Het betreft een aanbesteding  voor een periode van zes jaar betreft met een budget 38,4 miljoen euro. SAMEN030 heeft daarop ingeschreven. Waarom nog langer organisaties van buiten de wijk inhuren als bewoners het ook zelf en beter toegespitst op buurt en wijk kunnen vormgeven, is de achterliggende gedachte. Dan blijven de geldstromen in de wijk en wordt een hoop aan overhead-kosten uitgespaard, geld dat direct ten goede kan komen aan het werk in de wijken.

Voor wie een verhaal weer horen uit de praktijk, bezoek Buurttuin de Zandloper.

Voor meer informatie, steunbetuiging of aanmelding als geïnteresseerd lid ga naar SAMEN030.

 

Geldstromen door Bospolder-Tussendijken

Bospolder en Tussendijken zijn twee buurten – vaak in een adem genoemd – in de Rotterdamse wijk Delfshaven. De inkomens zijn er laag en veel mensen hebben geen werk, maar er zijn ook buurtbewoners die initiatief nemen om de buurt te verbeteren en te versterken. Bospolder-Tussendijken (BoTu) heeft dan wel een zwakke sociaaleconomische positie, het heeft ook een hoog potentieel. Hoe kunnen buurtbewoners en buurtondernemers dat potentieel inzetten? Hoe kan de veerkracht en weerbaarheid van de buurt, de bewoners en bedrijven en ondernemers worden versterkt? En hoe kunnen lopende en toekomstige initiatieven hieruit rendabele businesscases ontwikkelen om deze ook economisch duurzaam te maken?

Meer met minder geld

Inzicht in de geldstromen draagt bij in de beantwoording van deze vragen. Daarom heeft DelfshavenCoöperatie aan Geldstromen door de Wijk gevraagd om samen met de Gemeente Rotterdam en de woningcorporatie Havensteder de geldstromen door Bospolder-Tussendijken in beeld te brengen. Het doel was niet om een volledige winst-en-verliesrekening van de wijk op te zetten, maar vooral die geldstromen in beeld te brengen die op buurt- en gemeentelijk niveau kansen bieden om met minder geld meer te bereiken. Daarom is gekozen voor de thema’s ‘werk en inkomen’, ‘armoede en schuld’, ‘wonen’ en ‘zorg en welzijn’. Het gaat om geldstromen die de sociaaleconomische positie van BoTu bepalen en beïnvloedbaar zijn door de instellingen, ondernemers en bewoners in de buurt. Bovendien het gaat hierbij vooral om gemeenschapsgeld, geld dat de samenleving moet opbrengen.

Geldstromen door Bospolder-Tussendijken

BoTu zou je daarbij een netto-ontvanger kunnen noemen. De inkomens die mensen uit werk verkrijgen, liggen relatief laag. Er zijn veel huishoudens die moeten leven van een uitkering. De zorgkosten zijn daarentegen relatief hoog. Er is dus reden genoeg om de balans naar de andere kant te doen bewegen, te meer daar, onder andere door de vergrijzing, de houdbaarheid van het sociale stelsel onder druk staat: we moeten met minder geld meer bereiken!

Veerkracht

De gemeente Rotterdam voert mede daarom het programma ‘Resilient Rotterdam’. Dit programma beoogt de weerbaarheid en veerkracht van de stad en haar bewoners te vergroten. Dat gaat over de volle breedte van de samenleving, de economie en de leefomgeving: over werk, bedrijvigheid, main-port, klimaat, energie, demografie enz. De vraag is nu, wat zijn in BoTu de urgente thema’s en opgaven waaraan prioriteit moet worden gegeven om van BoTu een veerkrachtige en weerbare buurt te maken?

Natuurlijk is het belangrijk dat ook BoTu weerbaar is tegen een stijgende zeespiegel, de opwarming van het klimaat en de uitputting van fossiele grondstoffen. Energiebesparing is voor de hele samenleving van belang, maar het energieverbruik is in BoTu relatief laag en daarmee ook de kosten. Veel mensen in BoTu zullen de investeringen om energie te besparen niet kunnen betalen en het is maar de vraag of zij er vervolgens per saldo in hun portemonnee op vooruit gaan. Ook bij andere thema’s geldt: ze zijn voor de samenleving en de lange termijn heel belangrijk, maar de positie van de bewoners van BoTu wordt er niet beter van.

Focus

In de optiek van Geldstromen door de Wijk zou in BoTu daarom de focus vooral moeten liggen op versterking van de sociaaleconomische veerkracht en weerbaarheid van de inwoners. Dat zijn thema’s als armoede, schuld, werk, gezondheid en opleiding, thema’s waarmee grote stromen gemeenschapsgeld zijn gemoeid. Bovendien zijn dit thema’s die elkaar sterk negatief beïnvloeden en daarmee zorgen voor neergaande spiraal: geen opleiding, geen werk, daardoor armoede en kans op schuld en door de stress veel gezondheidsklachten. Die neergaande spiraal ombuigen is de uitdaging en dat vraagt om juist in deze thema’s te investeren.

Bospolder-Tussendijken met veerkracht in de spiraal omhoog

Dit vraagt in de eerste plaats een intensieve samenwerking tussen instellingen met als doel meer effect te krijgen uit de gezamenlijke investeringen en deze efficiënter in te zetten. In de tweede plaats kunnen het ondernemerschap, de vele initiatieven en het arbeidspotentieel in de wijk zich voor die veerkracht en weerbaarheid inzetten. De geldstromen laten zien dat er veel kansen zijn om lokaal zaken met minder middelen en meer resultaat op te pakken. En daarmee wordt direct de veerkracht en weerbaarheid vergroot. In de derde plaats is het zaak bij investeringen in andere thema’s als energiebesparing, beheer en onderhoud, water enz. zich steeds de vraag te stellen hoe deze kunnen bijdragen aan de sociaaleconomische versterking van de mensen in BoTu, dus op de thema’s waarop de focus ligt. Door een dergelijke benadering kan het potentieel dat in BoTu aanwezig is zelf de neergaande spiraal ombuigen in een opgaande. DelfshavenCoöperatie kan hierin een belangrijke gangmaker, aanjager en verbinder zijn.

Community Development Trusts: verankerd in wetgeving

Pieter Buisman, Kristel Jeuring en Nathan Rozema – in: Social Bestek, april/mei 2018

Lessen uit Schotland

Al te vaak blijven burgerinitiatieven steken in goede bedoelingen. Overheden zien ze niet altijd voor vol aan. In Schotland is dat anders: burgerinitiatieven zijn er uitgegroeid tot professioneel en zakelijk aangestuurde organisaties, de ‘Community Development Trusts‘, door de overheid gestimuleerd met wetgeving en financiering. Wat kunnen wij daarvan leren?

In oktober 2017 organiseerden LSAbewoners, Labyrinth Onderzoek en Geldstromen door de Wijk een leerreis naar Schotland: Op zoek naar de WijkBV. Lees het volledige artikel over wat we van de Schotse situatie kunnen leren in Sociaal Bestek: Community Development Trusts: verankerd in wetgeving.

Meer over de leerreis naar de WijkBV is te lezen in de blogs  Van onderop en bovenaf in Schotland en Bouwstenen voor de WijkBV

Bouwstenen voor de WijkBV

Hoe bouwen verder aan de WijkBV? Op 1 december ging een honderdtal mensen in Krachtstation Kanaleneiland daarvoor de bouwstenen aanreiken. Een deel van hen met de inspiratie en kennis recent opgedaan in Schotland. Het Krachtstation zelf bood ook een mooi voorbeeld van hoe van onderop met veel ondernemerschap en doorzettingsvermogen (dat zijn al twee bouwstenen) van een oud schoolgebouw (bouwsteen 3) met inzet van toekomstige gebruikers (bouwsteen 4) en slim bundelen van geldstromen (bouwsteen 5) een bruisend centrum voor de wijk is gemaakt. En wie weet, daarmee ook het begin van een WijkBV? Want alles gaat nu eenmaal in stappen (bouwsteen 6). Marco Redeman, zorgverslimmer, maar nu even dagvoorzitter, bevroeg hierover Nathan Rozema en Pieter Buisman van Labyrinth  en Geldstromen door de Wijk. Om de geldstromen maar direct op gang te brengen: voor vijf euro mocht je met beide heren op de foto, gehuld in hun dollarpakken (bouwsteen 7)!

Bouwstenen voor de WijkBV Bouwstenen voor de WijkBV-Mannen in dollarpakken 

Bricks

Bouwstenen kwamen er ook van overzee. Steve Clare, voormalig ‘deputy chief executive’ van Locality, plaatste de WijkBV in een internationaal perspectief. ‘May you live in interesting times!’ Met deze Chinese verwensing liet Steve de deelnemers nog eens de spanning voelen tussen de verroeste 19de eeuwse maatschappelijke structuren en de nieuwe lokale bewegingen die daartegen in verzet komen, of beter, erom heen gaan en het gewoon anders aanpakken. Want ‘BIG has failed‘: klein, lokaal, open en verbonden (weer vier bouwstenen) is waar het om draait als burgers weer de zeggenschap terugpakken over hun omgeving. Een mooi voorbeeld daarvan biedt het Cleveland Model waarin lokale initiatieven, instellingen en overheid samenwerken om de lokale economie nieuw leven in te blazen. Maar voor alles: ‘Citizens need to take more control‘.

Bouwstenen voor de WijkBV - Steve Clare Bouwstenen voor de WijkBV - Cleveland Model 

More bricks

De 150 bewoners van het Schotse eilandje Gigha voegden daarom de daad bij het woord: zij kochten hun eiland toen de toenmalige eigenaar het dreigde te verpatsen. Dat ging overigens niet van de ene dag op de andere en ook niet over rozen. Elaine Morrison, Chief Executive van de Isle of Gigha Heritage Trust, vertelde welke obstakels de bewoners tegenkwamen en wat ze hadden onderschat: een eiland kopen is één, maar je moet het ook exploiteren, dat vraagt ondernemerschap en een gedegen businessplan (bouwsteen 12) om financiering (bouwsteen 13) aan te trekken, want de miljoenen ponden voor de aankoop en andere investeringen hadden de Gighanten niet in eigen portemonnee (bouwsteen 14). Dat vereist samenwerking (bouwsteen 15) en onderling vertrouwen (bouwsteen 16) – en die werden menigmaal op de proef gesteld -, professionaliteit (bouwsteen 17), vakmanschap (bouwsteen 18) en iemand die er bovenop zit, alles strak aanstuurt en iedereen bij de les houdt, Elaine dus (bouwsteen 19). Maar dat alles is niet genoeg zonder drijfveren (bouwsteen 20). Op Gigha doen ze het bovenal om de ‘Weans‘, een goede toekomst voor hun kinderen.

Bouwstenen voor de WijkBV - Elaine Morrison 

Bouwen aan de WijkBV

Thijs van Mierlo van LSAbewoners zette het concept van de WijkBV nog eens uiteen.  Autonomie, nabijheid, eigenaarschap en eigen kracht (nog eens vier bouwstenen) vormen de basis. Met elkaar kunnen bepalen wat lokale oplossingen voor lokale problemen zijn. Zelf oplossingen kunnen vinden en je daarvan eigenaar voelen. Vanuit een benadering dat iedereen iets heeft bij te dragen aan het doel dat je wilt bereiken. Mensen kunnen zoveel meer dan ze zelf denken en nog veel meer dan wat anderen van hen denken. Wat hebben we daarvoor nodig, welke bouwstenen kunnen we daarvoor met elkaar aandragen?

Bouwstenen voor de WijkBV - Thijs van Mierlo Bouwstenen voor de WijkBV - Coffeemania

Nog meer bouwstenen

Met deze vragen gingen de deelnemers zelf aan de slag, doch niet dan na een eenvoudige doch voedzame maaltijd (bouwsteen 25) bij Coffeemania by Boogh (dat mensen weer terug in hun kracht zet). Geldstromen, diensten, assets, gebiedsontwikkeling, organisatie en samenwerking, woningbouw en community building vormden de klei en het vuur waarmee in verschillende werkgroepen de bouwstenen gekneed en gebakken werden. Daaruit ontstond bouwsteen op bouwsteen een kleurrijk bouwwerk.

Bouwstenen voor de WijkBV - bouwstenen en geldstromen Bouwstenen voor de WijkBV - bouwen Bouwstenen voor de WijkBV - bouwstenenVerder bouwen aan de WijkBV. Deze bijeenkomst heeft er heel wat bouwstenen voor aangeleverd. Maar we zijn nog niet klaar, want het moet ook stevig en stabiel. Welke bouwstenen moeten in het fundament, welke in het trasraam, welke in het opgaande metselwerk en in de rollagen, en in welk verband en met welke specie?

Binnenkort daarover meer van LSAbewoners, Labyrinth en Geldstromen door de Wijk – de organisatoren van deze bijeenkomst – en van al die enthousiaste deelnemers. Meer over de WijkBV en deze bijeenkomst met foto’s, filmpjes, presentaties en interviews is te vinden bij LSAbewoners